Algemene voorwaarden van Pragmatics

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van advieswerkzaamheden en interim management.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten voor advisering en interim management tussen Pragmatics en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Grondslag offertes

Offertes van Pragmatics zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Pragmatics zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van Pragmatics zijn twee maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Pragmatics zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Pragmatics nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Pragmatics betrokken (zullen) zijn. Als Pragmatics daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Pragmatics kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en een datanetaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Pragmatics geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

5.1. Wijziging personele inzet

Pragmatics kan de personele inzet wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten advies- en/of interim-diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van personele inzet kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Pragmatics plaatsvinden.

5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen. Indien opdrachtgever, in weerwil van dit artikel, een werknemer van Pragmatics een arbeidscontract aanbiedt, dan is de opdrachtgever gehouden de gederfde omzet te vergoeden, ter waarde van de resterende omzet bij normale uitvoering van de lopende overeenkomst, vermeerderd met een schadevergoeding ter grootte van € 40.000,- per overtreding en een bedrag van € 500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Pragmatics om de werkelijk geleden schade te vorderen.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reproductiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan Pragmatics verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Pragmatics noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Van tariefwijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld.

7. Facturering en betaling

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Dit gebeurt op basis van de door de Pragmatics consultant ingediende en door opdrachtgever geaccordeerde urenstaten (uiterlijk binnen de 2 werkdagen). Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente vermeerderd met 2 % in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Pragmatics met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. 

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Daarbij zal Pragmatics minimaal € 40,- (exclusief omzetbelasting) aan administratiekosten in rekening brengen voor de tweede en elke volgende herinnering en/of aanmaning. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Pragmatics dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Pragmatics de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Als zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Pragmatics verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Pragmatics kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Pragmatics daarover te berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele later additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Pragmatics vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Pragmatics mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Pragmatics behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Pragmatics. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Pragmatics. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

Pragmatics is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Pragmatics zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Pragmatics aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Pragmatics, haar werkwijze en dergelijke, dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid

Pragmatics is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Pragmatics van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het gemiddelde maandelijks honorarium dat Pragmatics voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zeven dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding of nakoming vervalt.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, alsmede de Arrondissementsrechtbank te Maastricht bij uitsluiting bevoegd, tenzij het betreft de kwesties waarin enkel de Kantonrechter van de opdrachtgever bevoegd is. Naar keuze van Pragmatics kan van deze bevoegdheidsclausule worden afgeweken.